Martin Angelo har været medforfatter til EN13284, EN14181, EN15267 og EN16911

Få en gratis fortolkning af din sidste (eller næste) QAL2 rapport.

Når man får en ny QAL2-rapport er det vigtigt at vurdere, hvor meget af den, der overhovedet skal anvendes, og hvilke indikationer, der er i rapporterne om fejlfunktioner i måleinstrumenterne.

Hvis du deltager i vores kursus, næste gang november 2016 i Jylland, er det inkluderet i kursusprisenen, at vi gennemgår af en af værkets QAL2-rapporter enten i plenum ved kurset, eller senere i form af et notat, som vist på kurset, .

Hvis vi senere skal mødes på værket vedrørende denne rapport, betaler værket kun rejseomkostninger; timelønnen hertil ligger i kursusafgiften.

Hvis du ønsker yderligere information.

eMail til martin@angelo.dk hvis du ønsker yderligere information.

Beskrivelse af kursus, underviserne samt programmet kan findes på siden "Kursusinformation med overheads"; klik på teksten eller brug den røde fane ovenfor

Formålet med denne hjemmeside

I gennem de sidste 20 år har jeg samlet en del erfaring med anlægsmålere, både deres konstruktion og anvendelse, valg og installation, samt drift.

Fremkomsten af en række standarder, ikke mindst EN14181, har skabt en vis usikkerhed om fortolkning og anvendelse, og denne usikkerhed har undertiden medført unødvendige omkostninger for anlægsejerne.

I dag, hvor både energi og affaldsmarkedet er blevet liberaliseret, er en økonomisk optimal drift af største vigtighed, men uden at kompromittere målingernes kvalitet.

 

 

 

Det er ambitionen med denne hjemmeside at skabe en kilde, hvor anlægsejere, miljøansvarlige og projektingeniører kan finde inspiration i til at skabe løsninger, der ikke er for dyre, men samtidigt er ingeniørmæssigt sunde.

Mange standarder åbner muligheder for fortolkninger, delvist for at opfylde EU kommissionens krav om ikke at pålægge industrien unødvendige omkostninger, og delvist fordi en standard ikke kan beskrive alle mulige forhold, men kun de mest almindelige.

Derfor er ingen standard en lovtekst, der skal følges blindt. Selv normative forskrifter i en standard kan fraviges, hvis man har en god grund til det.

Ved udarbejdelse af standarder afvises det ofte at indrage specielle tilfælde i standarden simpelthen med den begrundelse, at det er for specielt til at optage i en standard.

Udtrykt lidt provokerende:

En standard er ikke udarbejdet for at man skal slippe for at tænke, den er til at hjælpe tankerne på rette vej.

 ------------------------------

Jeg skal afslutningsvis påpege, at disse siders indhold alene afspejler min egen mening, de er ikke sanktioneret af nogen anden person eller organisation.

Martin Angelo har i 20 år været dansk ekspert i en række arbejdsgrupper, der udarbejder forslag til standarder for den europæiske standardiserings- institution, CEN.

Årsudslip af drivhusgasser

Fra 2013 skal alle større værker bestemme udslippet af drivhusgasser og den usikkerhed, hvormed de opgøres. Der er endnu ikke en EN-standard for hvorledes dette gøres, men EN19694 er på vej. første forslag kommer snart til høring, og et af de væsentlige afsnit er opgørelsen af måleusikkerheden, fordi skærpede krav har gjort det nødvendigt at bryde med traditionen fra En14181. Se under Årsudslip.

 

Støv.

I 1992 begyndte jeg at arbejde i en arbejdsgruppe, der udarbejdede standarderne for måling af støv i skorstene ved lave koncentrationer.

Arbejdsgruppen hed TC264 WG5, og resultatet blev EN13284-1 for den manuelle måling og EN13284-2 for kailbrering af automatiske målere.

Se fanebladet EN13284 STØV for detaljer.

 

Kvalitetssikring af anlægsmålere. 

Herefter gik arbejdet videre med standarden for sikring af kvaliteten af de målinger, der i hele Europa bliver rapporteret til myndighederne.

Resultatet blev EN14181, der introducerede de nok så kendte begreber som QAL1, QAL2, AST og QAL3.

En revision af EN14181 er undervejs og vil blive sendt til høring i løbet af 2012.

Se detaljer under fanebladet EN14181 QAL.

 

Typeprøvning af anlægsmålere. 

Med EN14181 var kvalitetssikring af anlægsmålere sat på sporet, men at målerne rent faktisk anvender en måleteknologi, der er velegnet til formålet, manglede endnu standardisering.

Dette, samt at de er produceret hos fabrikanten under tilstrækkelig kvalitetsstyring, skulle sikres i en standard.

Arbejdet hermed førte til EN15257-serien, hvor EN15267-1 fastlægger de overordnede retningslinier, EN15267-2, foreskriver hvilke kvalitetssikrings-systemer en producentaf anlægsmålere  og hans forhandlere skal opfylde, og EN15267-3 stiller krav til selve anlægsmålerne og hvordan de skal testes.

Se fanen EN15267 TYPETEST for detaljer.

 

Flow.

Med den stadigt større fokus på drivhusgasser og handelen hermed kom der også større fokus på udslipsmængder og derved på flowmåling. Det førte til udarbejdelsen af en standard for flowmåling i skorstene, EN16911, som kommer til høring i løbet af foråret 2012.

Standarden består atter af 2 dele: EN16911-1 for den manuelle måling i skorstene, og EN16911-2, der beskriver valg, installation, kalibrering og løbende kvalitetskontrol af automatiske flowmålere.

Se fanen EN16911 FLOW for detaljer.

 

Rapporteringssystemer.

Det sidste led i kæden mellem miljømåleren og den rapport, der af leveres til myndighederne, er selve databehandlingen.

Det har vist sig at kun få europæiske lande beregner udslipmængder ensartet.

En standard herfor er under udarbejdelse og forventes sendt til høring i løbet af foråret 2012.